Utdelningspolicy

Styrelsen ska årligen pröva möjligheten till vinstutdelning. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Amastens verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra faktorer.
 

Beslutad vinstutdelning 

Vid årsstämman den 17 maj fattades beslut om vinstutdelning för preferensaktier med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst 20 kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Ordinarie avstämningsdagar för utdelnig ska vara 10 juli 2018, den 10 oktober 2018, 10 januari 2019 och 10 april 2019 (under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2019). Beslutet är villkorat av att styrelsen i samband med varje kvartalsutbetalning bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Beslutet omfattade ingen utdelning för stamaktier.
 

Tidschema för beslutad vinstutdelning

Som framgick av årsredovisningen för 2017 kommer kvartalsutbetalning ske enligt plan. Vad gäller övriga beslutade ordinarie avstämningsdagar (se ”Beslutad vinstutdelning” ovan) kommer utbetalning endast ske under förutsättning att dessa datum inträffar före årsstämman 2019 och även fortsättningsvis vara villkorad av att styrelsen i samband därmed bedömer att utdelningen är försvarlig i enlighet med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen. Tidschemat enligt nedan följer av Euroclear Sweden AB:s regelverk.

Ordinarie utdelning 5,00 SEK