Revisorer

Bolagets revisorer väljs av årsstämman för tiden intill det att nästa årsstämma hållits i Bolaget.

Bolagets revisor är

Mikael Ikonen 
Ernst & Young
Box 7850, 103 99 Stockholm
08-520 590 00, http://www.ey.com/se/sv/home