Om Amasten

Amasten är ett börsnoterat fastighetsbolag som förvaltar, utvecklar och bygger. Bolagets fastighetsvärde uppgår till cirka 4 miljarder. Fastighetsbeståndet utgörs av två tredjedelar bostäder, och resterande ytor utgörs av kontors-, butiks- och samhällslokaler. Bolagets värdeord är Trygghet, Innovation och Affärsmannaskap. 

Affärsidé

Amasten förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter i mindre och medelstora orter med lite högre direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. De prioriterade orterna ligger också på pendlingsavstånd från högskole- och regionstäder, där Amastens orter bildar kluster runt de större städerna. 

Övergripande mål

Amasten ska på ett etiskt och miljömedvetet sätt förvalta fastigheter med värdegrunden att om hyresgästen mår bra och trivs i fastigheten så blir Amasten ett kommersiellt framgångsrikt fastighetsbolag. Bolagets ambition är att inom en treårsperiod äga ett fastighetsbestånd med ett marknadsvärde om minst 4 miljarder kronor. En större portfölj medför också ett större och stabilare underliggande kassaflöde som i sig underlättar kreditfinansiering och kapitalanskaffningar. 

Generella målsättningar och ledstjärnor

  • Balansering av risk genom en blandning av sektorer och städer.
  • Värdeskapande förvaltning som förbättrar kassaflöden och höjer värdet på fastigheterna.
  • Portföljsammansättningen skall vara dynamisk och resultatstyrd.
  • Generera en stabil årlig avkastning över konjunkturcykeln.

Finansiella mål

  • Avkastningen på eget kapital skall under en femårsperiod uppgå till 15 procent per år.
  • Belåningsgraden skall långsiktigt understiga 70 procent.
  • Räntetäckningsgraden på bankfinansiering skall långsiktigt överstiga 150 procent.
  • Notering på Nasdaqs huvudlista

Strategi

Fastighetsbeståndet kommer att byggas vidare med föresatsen att långsiktigt förvalta fastigheterna för att förbättra hyrespotentialen och effektivisera drifts- och förvaltningskostnader. Därmed skapas starka kassaflöden och god värdetillväxt över tid. 

Geografisk strategi

Amasten ska växa vidare med fokus på orter som bildar kluster runt större högskole- och regionstäder inom de existerande hubbarna Finspång, Sundsvall/Timrå, Mälardalen och Blekinge/Skåne. Det innefattar dels att förtäta fastighetsbeståndet i vissa befintliga orter, dels överväga förvärv i nya orter inom våra regioner. Strategin medger också flexibilitet för att ta vara på bra affärsmöjligheter där de uppstår. 

Sektorstrategi

Amastens huvudfokus är att förvärva, förvalta och förädla fastigheter så att portföljen till ungefär två tredjedelar utgörs av bostäder och den övriga tredjedelen av kommersiella fastigheter. 

Organisation och medarbetare. 

Amastens ledning består idag av VD Jan-Erik Höjvall, CFO Hans Ragnarsson, förvaltningschef Mikael Rånes, affärsutvecklingschef Ellen Reichard, kommunikationsansvarig Malin Arnbom och hållbarhetschef Magnus Jägre. Amasten räknar med att nyanställa personal i takt med att personalförstärkning krävs i samband med fastighetsförvärv. Här kan du se vilka lediga tjänster vi har just nu. 

 

 

Felanmälan

Sociala medier

Kontakt